۱۳۹۰/۰۴/۲۲

همانقدر ساده بود كه هميشه بود

همانقدر ساده بود كه هميشه بود.. حاصل آن گفتمان شبانه شد اين چند جمله.آن كرم كوچش كه دوست گفت هميشه هست آز خواب كه نه از چرت زدن دست كشيد و دوبار بر اين آتش دميده شد.
شايد اين آتش آخر روز بسوزد تن ما را .اما سر دوستان سلامت و سقف اين خانه كه هزار بار تا به حال پناه جان خسته و روح مكدر شده.
به همين سادگي مي توان بر آستان ايستاد و هر كه از در آمد در آغوش كشيد .

هیچ نظری موجود نیست: