۱۳۹۱/۰۷/۱۱

دلتنگی ها همزمان

چقدر احمقانه است که همزمان دلمان تنگ می شود..
من سیگار می کشم، "هامون"را باز نگاه می کنم، "دراین پاییز در زندان" اخوان را خط به خط وچند باره می خوانم و نقاشی ها "کلوویتس" را می بینم؛ تو چه می کنی؟

نه احمقانه نیست؛ دردناک است.

هیچ نظری موجود نیست: