۱۳۸۹/۰۲/۰۹

تحلیل..

فرض می کنیم سرزمینی هست که مردمانی دارد که بیشتر انها واقعا و از صمیم قلب احتمال وجود خدا را می دهند.با این شرایط
کدام مورد توجیه پذیر می شود؟
مردی که نیمی از دارایی خود را می دهد به رمال تا بخت خواهرش باز شود
دختری که برای اینکه شوهری بیابدش بکارت خود را به جادوگر پیش کش می کند
مال باختهای که سارق خانه اش را در اینه جستجو می کند.
زنی که برای مهر شوهرش هزار زهر و خاک و خاشاک را خوراکش می کند که دعا نویس گفته.
ایا احتمال و فقط احتمال وجود خدا دیده می شود؟؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست: